Poza kolejnoscia

Uprawnienia do korzystania ze ??wiadcze?? opieki zdrowotnej poza kolejno??ci?

W zwi?zku z powtarzaj?cymi si? przypadkami nierespektowania uprawnie?? okre??lonych w ustawie o ??wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ??rodk??w publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 roku, Nr 164, poz. 1024 z p????n. zmianami) Zachodniopomorski Oddzia?? Wojew??dzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, ??e:

Prawo do korzystania poza kolejno??ci? ze ??wiadcze?? opieki zdrowotnej oraz z us??ug farmaceutycznych
udzielanych w aptekach zgodnie z art. 43 i 47c ustawy maj?:

??Zas??u??eni Honorowi Dawcy Krwi
??Zas??u??eni Dawcy Przeszczepu
??Inwalidzi wojenni
??Inwalidzi wojskowi
??Kombatanci (tak??e osoby represjonowane)