Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością


W związku z powtarzającymi się przypadkami nierespektowania uprawnień określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 roku, Nr 164, poz. 1024 z pózn. zmianami) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że:

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych
udzielanych w aptekach zgodnie z art. 43 i 47c ustawy mają:

•Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
•Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
•Inwalidzi wojenni
•Inwalidzi wojskowi
•Kombatanci (także osoby represjonowane)