KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych informujemy:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Scan Medica Sp.z o.o. z siedzibą w Szczecinie 70-030 przy ulicy Tama Pomorzańska 14D,

-Kontakt z Administratorem można uzyskać listownie, droga mailową,
pod adresem e-mail: iod@scanmedica.pl lub telefonicznie +48 91 831-60-17.
– Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach świadczenia usług medycznych, przyjęcia zamówienia/zgłoszenia, odpowiedzi na zapytanie.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawnych do uzyskania danych osobowych i danych wrażliwych o stanie zdrowia.

(Narodowy Fundusz Zdrowia, Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny, podmioty lecznicze, laboratoria medyczne, pracownie diagnostyczne, przedsiębiorstwa transportu sanitarnego, osoby wykonujące zawody medyczne z którymi administrator posiada podpisane umowy na wykonywanie świadczeń medycznych.

Państwa dane przechowywane będą przez okres przewidziany w prawie

posiadają państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania lub ograniczeniu przetwarzania.

Mają  Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa lub są przetwarzane niezgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUDO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon 606-950-000, fax. 22-531-03-01, e-mail kancelaria@pudo.gov.pl

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa min. ustawy o działalności leczniczej, ustawy o zawodach lekarza i dentysty, ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała możliwością odstąpienia lub powstrzymania sie od udzielania świadczeń bądź innych czynności opisanych powyżej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.

Wobec Państwa danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.